• sliders_1
  • jquery carousel
  • sliders_3
sliders_11 sliders_22 sliders_33
wowslider by WOWSlider.com v8.6

మంత్రం లేఖనము మహా యజ్ఞము


Read More

కపిల గోమయ చక్రం


Read More

కోటి గంటలతో శబ్ద అభిషేక మహోత్సవం


Read More

Welcome to Koti Shivalingalu Temple

We have a temple in Karnataka where there are 9 Million Shiva Lingas!.

" The main attraction of this peaceful retreat, which is surrounded by plush greenery, is a huge Shivalinga. Measuring 108 ft (33 m), this shivalinga is tallest of its kind in the world and accompanying it is a 35 ft (11 m) tall Basava, surrounded by lakhs of small shivalingas spread over an area of 15 acres (61,000 m2). So far, around 90 lakh shivalingas have been installed. The entire project involves the installation of one crore shivalingas of various sizes, hence the name ‘Kotilingeshwara’."

Read More